7 marca 2019

Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN WYNAJMU BOXÓW I BAGAŻNIKÓW SAMOCHODOWYCH

SPRZĘT będący przedmiotem wynajmu jest własnością wynajmującego – PHU CETMA z siedzibą w 20-342 Lublin, ul. Żelazna 3.

KLIENTEM / Najemcą może być każda osoba / firma, która zaakceptuje zapisy umowy i regulaminu wynajmu będącego jej integralną częścią.

1. Wraz z podpisaniem umowy wynajmu ,najemca zawiera z wynajmującym umowę zgodnie z warunkami określonymi w umowie i niniejszym regulaminie.

2. Najemca odpowiada finansowo za uszkodzenia użytkowanego sprzętu.

3. Sprzęt może wynająć osoba, która okaże 2 ważne dokumenty z aktualnym zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

4. Wydanie i odbiór sprzętu odbywa się w siedzibie firmy

5. Najemca odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, oraz stan techniczny.

6. Najemca podpisując umowę wynajmu, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie wizualnym i technicznym. Ewentualne uwagi należy zapisać w umowie.

7. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wynajmu.

8. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Większość producentów dopuszcza max. ładowność do 50 kg i prędkość samochodu z zamontowanym boxem do 130 km/h

9. Najemca wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

10. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej (wraz z samochodem) odbywa się na odpowiedzialność najemcy.

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez najemcę lub powstałe wobec osób trzecich.

13. Opłaty za wynajem sprzętu ustalone są w umowie wynajmu.

14. Podczas obliczania czasu trwania wynajmu – dzień wydania i dzień zwrotu liczone są jako pełen dzień.

15. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga uzyskania akceptacji wynajmującego. Przypadki takie należy niezwłocznie zgłaszać na adres firmy : phu.cetma@gmail.com ewentualnie telefonicznie: 729 978 960 lub 729 967 710

16. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu.

17. W przypadku, gdy najemca nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

18.. Najemca ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wynajmujący w oparciu o wartość braków.

19.Miejscem wykonania umowy wynajmu sprzętu jest siedziba wynajmującego.

20.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

21.. Inne, nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.