18 stycznia 2019

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. zmieniły  się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leonard Sienkiewicz  prowadzony pod adresem www.cetma.pl (dalej zwaną Witryną)

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi może skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3. Zakres gromadzonych danych

a) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:

• imię i nazwisko;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego;

 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

b) W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo: • nazwę firmy • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

c) Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.

4. Cel przetwarzania danych

 Dane osobowe Klienta uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane będą w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania umowy handlowej, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania w/w umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (zgodnie z art.6 RODO)

b) Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak

– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

 – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w formie i terminie przewidzianym prawem,

c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań

d) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie zgody Klienta do czasu jej cofnięcia

e) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

f)Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Klient korzysta czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy

4. Prawa klienta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Klientowi przysługują następujące prawa:

a) Prawo do sprostowania – Klient ma prawo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, lub przetwarzaniu danych.

 b) Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych.

 c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane przechowywać.

d) Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

e) Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość przeniesienia przez Administratora danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

f) Prawo do skargi – Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klienta nie są związane z realizacją umowy handlowej, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

5. Administrator ochrony danych osobowych

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE  CETMA
Leonard Sienkiewicz
NIP: 7121001344
REGON: 430928597

6.Postanowienia końcowe

a) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.